Jump to Navigation

Batch: 2017

utkarshamahanta10@gmail.com
M. Tech Computational Biology
plenin33@gmail.com
M. Tech Computational Biology
devasurya27@gmail.com
M. Tech Computational Biology
laxmankumark6@gmail.com
M. Tech Computational Biology
arvindtech7@gmail.com
M. Tech Computational Biology
mangair23@gmail.com
M. Tech Computational Biology
reshma1995mr@gmail.com
M. Tech Computational Biology
chakrabortyanimikha@gmail.com
M. Tech Computational Biology
abhijeet1234karan@gmail.com
M. Tech Computational Biology
flyingsatish@gmail.com
M. Tech Computational Biology
jagadeshkutty57@gmail.com
M. Tech Computational Biology
mayank.roy74@gmail.com
M. Tech Computational Biology
shailu921bkbio@gmail.com
M. Tech Computational Biology

Batch: 2016

santhiyapanchalingam@gmail.com
M. Tech Computational Biology
shilpasripushan@gmail.com
M. Tech Computational Biology
pragyan.soni8@gmail.com
M. Tech Computational Biology
aninrao94@gmail.com
M. Tech Computational Biology
preethibagopi5@yahoo.com
M. Tech Computational Biology
ashwanikrishnap1994@gmail.com
M. Tech Computational Biology
rajumandal28101992@gmail.com
M. Tech Computational Biology
ellapathak1@gmail.com
M. Tech Computational Biology
ruchibi123@gmail.com
M. Tech Computational Biology
janani.bioinfo15@gmail.com
M. Tech Computational Biology
rupeshnataraj@gmail.com
M. Tech Computational Biology
karthika1193@ajay@gmail.com
M. Tech Computational Biology

Batch: 2015

aqueelkhan11jmi@gmail.com
M. Tech Computational Biology
ashwin.ramaswamy.92@gmail.com
M. Tech Computational Biology
shamiktiku@gmail.com
M. Tech Computational Biology
dasgupta.dibas@hotmail.com
M. Tech Computational Biology
shiblaabdulla7@gmail.com
M. Tech Computational Biology

Pages

Calendar

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2022